Volební Program

Volební program

České strany sociálně demokratické ve Stříbře

Volby 5. a 6. října 2018

Chceme, 

aby Stříbro bylo krásným, bezpečným a moderním domovem pro nás všechny

 

  Chceme město spravovat, ne mu vládnout

    Naší vizí je otevřená, transparentní a vstřícná radnice a samospráva. Úřad musí být pro občany a ne naopak. Mandát zastupitele města chápeme jako službu veřejnosti, občanům města.

     Spoléháme také na pomoc a iniciativu všech občanů při spoluvytváření přátelského a kvalitního prostředí pro život našich dětí i nás všech.

 

  Naší prioritou je bezpečné město 

* posílíme Městskou policii na stav, aby pracovala v nepřetržitém režimu, včetně dozorčí služby kamerového systému

* urychlíme rekonstrukci objektu bývalé spořitelny na zázemí Městské policie vč. služebních bytů pro nové strážníky

* rozšíříme kamerový systém ve městě

*  podporujeme regulativy vedoucí k omezování nekontrolovatelného ubytovávání pracovníků firem a sociálně slabých občanů včetně zneužívání dávek na bydlení

* podporujeme snahu Svazu měst a obcí o znovuzavedení institutu přechodného bydlení 

* budeme aktivně spolupracovat s Policií ČR a Plzeňským krajem v rámci programu Bezpečný kraj a využívat daných možností podpory

* podporujeme profesionální hasiče a SDH ve Stříbře. Provedeme potřebné úpravy nové hasičské zbrojnice (vytápění, zateplení).

 

  Chceme ve větším rozsahu a rychleji rekonstruovat komunikace, vybudovat nová parkovací místa 

* budeme pokračovat v rekonstrukci místních komunikací vč. chodníků

* podporujeme severozápadní obchvat Stříbra jako akci Plzeňského kraje

* podporujeme zřízení centrálního parkoviště v lokalitě Svinčák 

* prosazujeme linku MHD k Domům s pečovatelskou službou

* MHD pro žáky, studenty a seniory nad 65 let chceme zdarma

* chceme pokračovat v přípravě a realizaci cyklostezek

 

  Senioři si zaslouží naši pozornost

* budeme prosazovat výstavbu nového domu pro seniory

* obnovíme tzv. Senior taxi-jako výhodnou dopravu pro seniory k lékaři, na nákupy ap.

* naše podpora bude zaměřena na pečovatelskou službu

* obnovíme kulturní a společenské akce pro seniory

 

  Zajištění zdravotnických služeb a sociálních služeb, podpora občanů se zdravotním postižením

* budeme prosazovat revitalizaci objektu městské polikliniky

* chceme zachovat rozsah poskytovaných zdravotnických služeb v poliklinice a rozšířit služby lékařů specialistů

* nadále zachováme finanční podporu pracovního místa zdravotní sestry lékařské pohotovostní služby na výjezdovém místě zdravotnické záchranné služby

* zřídíme komunitní centrum pro seniory a matky s dětmi

 

  Podporujeme všechny formy kulturních aktivit a péči o kulturní dědictví

* prosazujeme rekonstrukci kina, 

* prosazujeme rekonstrukci kulturního domu a zlepšení jeho variability a využití 

* zavedeme na náměstí stálou letní scénu pro kulturní vystoupení

* považujeme za potřebné více podporovat MKS, Městské muzeum, ZUŠ

 

  Sport a volnočasové aktivity považujeme za součást moderního života

* podporujeme převzetí majetku TJ Baník do majetku města a vytvoříme organizaci “Správa sportovních zařízení města Stříbra”

* podporujeme zachování provozu a rekonstrukci zimního stadionu včetně jeho zastřešení a to dle možností dotačních programů

* podporujeme stavbu plaveckého bazénu nebo koupaliště, a to v závislosti na získání dotačních prostředků.

 

  Považujeme za povinnost řádně pečovat o školní a předškolní zařízení

* chceme více investovat do vybavení základních a mateřských škol 

*  zlepšíme zabezpečení škol a školských zařízení 

* budeme podporovat stavbu multifunkční haly při SOŠ ve Stříbře jako akci Plzeňského kraje.

 

  Podporujeme přiměřené a dostupné bydlení 

* podporujeme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny 

* chceme vytvořit podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků 

*  samozřejmostí je péče o bytový fond města a jeho rozvoj

 

  Chceme zdravé a udržitelné životní prostředí 

*  podporujeme pokračování v revitalizaci Městského parku

* chceme revitalizovat park na náměstí Svobody

* nechceme zvyšovat poplatek pro občany města za svoz komunálního odpadu

* doplníme více zeleně na Masarykově náměstí. 

 

  Podporujeme spolkový život a činnost společenských a zájmových organizací

* budeme prosazovat rekonstrukci objektu staré hasičské zbrojnice na náměstí na Spolkový dům

* zavedeme pravidelné setkávání vedení města se spolky a organizacemi

* umožníme prezentace spolků a organizací prostřednictvím města na webu, ve Zpravodaji apod.

* budeme pokračovat ve finanční podpoře spolků a společenských organizací ve městě

 

  Podporujeme rozvoj místních částí a život v nich 

   Místní části, tedy Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a Těchlovice, nesmějí zaostávat ve svém rozvoji. Chceme, aby občané těchto obcí prostřednictvím osadních výborů více rozhodovali o svých záležitostech. Zpracujeme ve spolupráci s nimi plán investičních akcí. 

 

  Chceme posílit financování města a efektivně spravovat majetek města 

* chceme maximálně využívat dotací jak z evropských tak i národních programů, dotací a grantů 

* participativní rozpočet navýšíme na 1 milion Kč, občané tak sami budou mít větší možnost rozhodnout, kam tyto prostředky směřovat

* hlavní investiční záměry a projekty budeme projednávat na setkání s občany 

* budeme aktivně a rychle vymáhat pohledávky firem či jednotlivců vůči městu všemi právními prostředky

* preferujeme dlouhodobé pronájmy majetku města před jeho přímým prodejem.

* Chceme otevřenou, transparentní a vstřícnou radnici a samosprávu

* zajistíme lepší informovanost občanů města, Zpravodaj Stříbra do schránek občanů zdarma, informovanost prostřednictví SMS zpráv

* na závažná rozhodnutí ovlivňující zásadním způsobem život občanů vyhlásíme místní referenda

* jeden den v měsíci budou vyhrazeny hodiny pro návštěvy u starosty na radnici, a to bez předchozího ohlášení 

* budeme podporovat vytváření příznivých podmínek pro podnikání

* zavedeme bezplatnou právní poradnu pro sociálně slabé občany 

* budeme rozvíjet partnerství se zahraničními městy, včetně spolupráce mezi školami a spolky

* zavedeme finanční příspěvek pro nově narozené děti s trvalým pobytem ve městě.